Időközi polgármester választás hírei

Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság 8/2017. (V.04.) számú határozata

Az Almásfüzitői  Helyi Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§-a alapján –

Holbik Márton polgármester jelöltet

a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet

polgármester jelöltjeként

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

Jelen határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), de a HVB-nél előterjesztett fellebbezéssel élhet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., tel.: 06 34 348 251, fax: 06 34 348 774, email: polghiv@almasfuzito.hu, jegyzo@almasfuzito.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2014. szeptember 11-én 16 óráig) megérkezzen a HVB-hez.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre történő hivatkozás alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

I n d o k o l á s

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§ (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Az Almásfüzitői Helyi Választási Iroda Vezetője 2017. április 18-án kelt, „a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról” szóló választási közleményében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E.§ (1) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva az Övjt. 9.§ (3) bekezdés a) pontja alapján megállapította, hogy Almásfüzitő településen a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges érvényes ajánlások száma 54.

Holbik Márton a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet polgármesterjelöltjeként – a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőben – 2017. május 3-án a rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket hiánytalanul átadta az Almásfüzitői Helyi Választási Irodának és az E2 jelű nyomtatványon kérte polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vételét a 2017. évi időközi helyi polgármester választásán.

Az Almásfüzitői Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat 60 érvényes ajánlásig ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

A Ve. 132.§-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Mindezek alapján tekintettel arra, hogy a jelöltté válás jogszabályi feltételei fennállnak, a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 124.§-án, 307/G.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-225.§-án és a 307/P.§ (2) bekezdés) c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§-a (2) bekezdésének 1. pontján alapul.

Almásfüzitő, 2017. május 04.

                                                                                                  Juni Béla   ( HVB Elnök )