TÁJÉKOZTATÓ a 2016/17. tanév első évfolyamára történő beiratkozásról

A komáromi tankerület megkezdte a 2016/17. tanév első évfolyamára történő beiratkozás előkészítését.

1. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított lakcímet, ennek hiányában tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai vagy szakértői bizottsági)

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 92. §-a értelmében a nem magyar állampolgár akkor válik tankötelessé, ha

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a beiratkozáskor igazolni kell. (regisztrációs igazolvány, tartózkodási kártya …)

 

3. Amennyiben a szülők külön élnek, de közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, vagy csak valamelyik szülő gyakorolja, vagy gyámja van a gyermeknek, akkor a mellékelt nyilatkozatot kitöltve vigye a szülő a beiratkozásra.

 

4. Amennyiben van az óvodában olyan tanköteles korú gyermek, aki külföldön tartózkodik, de van elérhetőség hozzájuk – akár ismerősön, rokonon keresztül -, az óvoda tájékoztatja a szülőt a kötelességeiről a mellékelt ügyleírás szerint.

 

5. Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni az iskolába (a körzeti iskolába), még akkor is, ha valamilyen indokkal óvodában marad. Az iskolának a beírási naplóban ezt a tényt fel kell tüntetni, emellett a járási hivatal felé jelzési kötelezettsége is van az iskolának a körzetében élő, be nem íratott tanulók, és a körzeten kívülről beiratkozott tanköteles korú gyermekek tekintetében.

 

Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatása