Gyógyszertár hasznosítása

Almásfüzitő Község Önkormányzata a 2931 Almásfüzitő, Petőfi út 1. sz. alatt lévő (Hrsz: 62.hrsz.) 115 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség- gyógyszertár megnevezésű ingatlant meghirdeti gyógyszertári célú hasznosításra, az alábbiak szerint.

Az ingatlan bérbevételére pályázatot kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., 06 34 348 251, polghiv@almasfuzito.hu) )

Az ingatlan műszaki jellemzői:

 Az ingatlan helyiségei és azok nettó alapterületei:

MEGNEVEZÉSm2m3
 Eladótér36,79 
 Labor20,88   
 Labor, közlekedő12,75 
 Folyosó7,20   
 WC-mosdó10,40 
 Iroda, pihenő11,95 
 Tároló11,43 
 Tároló11,58   
 Tároló11,58  

Összes hasznos alapterület: 134,56 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, csatorna, távhő

Építési mód: hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: gyógyszertár

Tulajdoni hányad: 1/1.

Tulajdoni helyzet: rendezett

Az ingatlan terhei: tehermentes

Az ingatlan megtekinthető:A megtekintés előzetes egyeztetés alapján, (Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsos 06 34 348 251, telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu ) lehetséges.

Pályázat részvételi és érvényességi feltételei

Szerződés nem köthető azzal, aki

 1. csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástói eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

 1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.
 2. Nyilatkozatok a részvételi feltételekről.
 3. A megajánlásra kerülő havi nettó bérleti díj összege Ft-ban.
 4. A szerződés határozott időtartamára vonatkozó nyilatkozat.
 5. Nyilatkozat arról, hogy a közüzemi díjak megfizetését pályázó vállalja, illetve amennyiben mérőóra kialakítása szükséges, ennek költségeit pályázó vállalja.
 6. Nyilatkozat arról, hogy a szükséges hatósági engedélyek beszerzését pályázó vállalja.
 7. Nyilatkozat arról, hogy amennyiben átalakítás szükséges, ennek műszaki tartalmát pályázó előzetesen egyeztetni köteles a tulajdonossal, és az átalakítás költségét pályázó vállalja.
 8. Szakmai bemutatkozás, üzemeltetési referenciák.

Csatolandó dokumentumok

 1. Cégkivonat 30 napnál nem régebbi másolata, egyéni vállalkozó esetén hatósági bizonyítvány
 2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
 3. Aláírási címpéldány másolata/aláírás minta
 4. Társasági szerződés /értelemszerűen/ másolata
 5. 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
 6. Cégkivonat szerinti számlavezető pénzintézet(ek) 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy pályázó számláján 90 napot meghaladó sorban állás nincs.
 7. Üzleti terv, az ajánlattevők nyilatkozatát a hasznosítás céljáról.

Kaució: 3 havi bérleti díj

Az ingatlanra vonatkozó mindenkor érvényes és esedékes közüzemi díjakat a bérlő a bérleti díjjal együtt számla ellenében fizeti meg a bérbeadónak.

Az üzemeltetéshez szükséges berendezések beszerzése, a helyiség üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása és folyamatos karbantartása, továbbá a hatósági engedélyek megszerzése a nyertes pályázó feladata.

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, egy közös zárt borítékban, az ajánlat eredeti példány minden oldalát folyamatos oldalszámozással és kézjegyes aláírással is ellátva, személyesen, illetve meghatalmazott útján vagy postai úton lehet leadni.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. 

Az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

 1. Megajánlott havi nettó bérleti díj – Ft/hó. (súlyszám 70)
 2.  A hasznosítás célja, formája (súlyszám 30).

A pályázati határidő lejártát követően az ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőknek. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen ajánlattevőket.

A szerződéskötés a nyertes pályázóval az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül megtörténik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A szerződéskötés feltételei
Bérleti szerződés tervezett elemei (nem teljes körű felsorolással)

A nyertes pályázónak:

 1. Vállalnia kell a működési engedély megszerzését és az ehhez szükséges feltételek biztosítását, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségén.
 2. A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlan biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az őrzésről.
 3. Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.
 4. Vállalnia kell a bérlemény működtetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi közszolgáltatás díját.
 5. Az bérlőnek általános vagyon és felelősség biztosítást kell kötnie.
 6. A bérleményben a pályázati felhívásban megjelölt üzemeltetési célon kívül, más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.
 7. Az első bérleti díjjal egyidejűleg, kaucióként 3 hónap bérleti díjat kell fizetni, amit a szerződéskötéskor kell letenni és visszajár, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor. A bérleti díjat előre kell megfizetni.
 8. A bérlemény albérletbe nem adható.
 9. A bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A létesítmény nyitva tartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik.
 10. Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az bérlő kötelessége.
 11. Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az bérlő feladata.
 12. A keletkező kommunális és veszélyes hulladék és szemét kezelése, elszállíttatása a bérlő kötelessége.
 13. A keletkező veszélyes hulladék elszállíttatása az bérlő kötelessége.
 14. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az bérlő feladata.
 15. Az bérlő köteles a rovar-és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

90 napnál hosszabb bérleti díj ill. közüzemi díj hátralék, valamint köztartozás a szerződés azonnali felbontását eredményezi.