Almásfüzitő Község Önkormányzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)  Almásfüzitő Község Önkormányzata
2. Székhely  2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.
3. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36 34/348-251
4. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36 34/348-251
5. Központi elektronikus levélcím polghiv@almasfuzito.hu
6. A honlap URL-je http://almasfuzito.hu/
7. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Cím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: +36 34/348-251

8. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8.00.-12.00. 13.00-16.00Szerda: 13.00.-15.00.

Péntek: 8.00.-12.00

II. A szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Beró László polgármester – polgarmester@almasfuzito.hu

Folczné Kerek Etelka alpolgármester – etelka.kerek@almasfuzito.hu

Bán János képviselő – janos.ban@almasfuzito.hu

Geszler Tamás képviselő – tamas.geszler@almasfuzito.hu

Kovácsné Svelik Beáta képviselő – beata.svelik.kovacsne@almasfuzito.hu

Nagy László képviselő – laszlo.nagy@almasfuzito.hu

Tamás-Kovács Beáta képviselő – beata.tamas.kovacs@almasfuzito.hu

Cím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: 34/348-251

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Pénzügyi Bizottság: Bán János elnök

Településrészi tanácsnok: Nagy László

Cím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: 34/348-251

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) ·        Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. +3634/348-251

·         Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda

2932 Almásfüzitő Petőfi utca 6. +3634/348-735

·         Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 6. +3634/348-749

·         Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. +3634/348-738

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  http://almasfuzito.hu/
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Cím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: +36 34/348-251

Hétfő: 8.00.-12.00. 13.00-16.00

Szerda: 13.00.-15.00.

Péntek: 8.00.-12.00

1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Harmonikus Életért Közalapítvány

Alapító Okirat

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Kuratórium elnöke: Kissné Cseh Viktória

Kurátorok: Török Tímea titkár, Zsömbörgi Zsuzsanna tag

Felügyelő Bizottság elnöke: Szűcs József

Felügyelő Bizottsági tagok: Doma Éva, Könczöl Erzsébet

1.5. Lapok
I. Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Almásfüzitői Hírek
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadó: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

almasfuzitoihirek@gmail.com

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  Török Tímea
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti , törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 2800 Tatabánya Bárdos L.u.2.

Tel: +3634/515-100

hivatal@komarom.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/torzshivatal
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. +3634/348-251

Alapító Okirat

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda 2932 Almásfüzitő Petőfi utca 6. +3634/348-735

Alapító Okirat

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 6. +3634/348-749

Alapító Okirat

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. +3634/348-738

Alapító Okirat

Működési Engedély

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda

Folczné Kerek Etelka óvodavezető

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár

Török Tímea intézményvezető

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény

Sárai Lajos Istvánné intézményvezető

http://almasfuzito.hu/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.338793

Szervezeti és Működési Szabályzat

Munkaterv

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Cookie tájékoztató

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása 1. Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény keretében:

  • idősek nappali ellátása

2. Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás keretében:

  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, egyházak támogatása

4. Felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása

5. Almásfüzitő község közigazgatási területén letelepedni szándékozó 35 év alatti saját ingatlannal nem rendelkező fiatalok helyi lakáscélú támogatása

6. Rendezvényszervezés

7. Lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése . Szociális és Gyermekvédelmi ellátások

· Ebrendészeti hozzájárulás

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  Almásfüzitő
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 11/2022. (IX.30) Önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

18/2017. (XI.25.) Önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Almásfüzitői Polgármesteri HivatalCím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: +36 34/348-251

Hétfő: 8.00.-12.00. 13.00-16.00

Szerda: 13.00.-15.00.

Péntek: 8.00.-12.00

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Ügyintézési határidő: 8 nap

Fellebbezési határidő: kézhezvételtől számított 15 nap

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 11/2022. (IX.30) Önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

18/2017. (XI.25.) Önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Parkgondozás

Fakivágás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Almásfüzitő Község területén fűnyírási, lombgyűjtési munkálatok elvégeztetése vállalkozási szerződés útján.

Almásfüzitő Község közigazgatási területén belül beteg fák kivágása, gallyazása

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) 10/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Szervezeti és Működési Szabályzat
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár erkélyes terme

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Jegyzőkönyvek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Munkaterv
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  A Képviselő-testület nyílt ülése korlátozás nélkül látogatható
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Meghívók
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Határozat nyilvántartás

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Határozat nyilvántartás
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Jegyzőkönyvek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Jegyzőkönyvek

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása Civil pályázat, Lakossági energia, Felsőoktatási támogatás

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Cím: 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Tel.: +3634/348-251, Fax: +3634/348-774

e-mail: jegyzo@almasfuzito.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Dr. Szeidl Bernadett jegyző

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Állami számvevőszék vizsgálata 2015.

Magyar Államkicstár Szabályszerőségi Vizsgálata 2020.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés 

V. Működési Statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  Táblázat
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  Táblázat
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Táblázat

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Táblázatok

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Vállalkozási szerződés “Parkgondozási munkák Almásfüzitőn 2024

Vállalkozási szerződés “Parkgondozási munkák Almásfüzitőn 2023

Vállalkozási szerződés “Parkgondozási munkák Almásfüzitőn 2022

Vállalkozási szerződés “Parkgondozási munkák Almásfüzitőn 2021”

Vállakozási szerződés TOP-Skhu pályázat eszközbeszerzés 1. rész

Vállakozási szerződés TOP-Skhu pályázat eszközbeszerzés 2 rész

Szerződés módosítás SKHUSzerződés SKHU kivitelezés 2020

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2019.(XI.14.) AK Kt. határozata Vállalkozási szerződés keretében Azaum Római Tábor – A rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár épülete megépítése TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat keretében

Szerződés parkgondozás

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2023. 

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2019.

Közbeszerzési terv 2018

Összegzés

Éves statisztikai összegzés 2018.

Szerződés parkgondozás

Szerződés kivitelezés