HIRDETMÉNY  Almásfüzitő településrendezési eszközeinek módosításáról

Az Önkormányzat által elhatározott módosítási igények szerinti területrészekre vonatkozóan

 Almásfüzitő hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti és szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat) módosítása (az önkormányzat által elhatározott módosítási igények vonatkozásában) Almásfüzitő Község Önkormányzatának megbízásából készül.  Az Önkormányzat felkérte a TÁJOLÓ-TERV Kft-t (1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.) az adott módosítások elkészítésére.

Almásfüzitő Község 33/2022. (IV.28.) és 72/2022. (VI.09.) önkormányzati határozataiban az alábbi területekre vonatkozóan döntött településrendezési eszközeinek módosításáról:

  • a 80/2 hrsz. ingatlan, valamint a Településszerkezeti terven „településközpont vegyes terület” besorolású területet az egyházi, illetve településközpont megújítási célú kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A területen a „településközpont vegyes” és a „zöldterületek” lehatárolása változik (templom környéke),
  • 207/2 hrsz.-ú ingatlan iparfejlesztési kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A terület építési övezeti besorolása változik,
  • a 191. hrsz.-ú és 195. hrsz.-ú ingatlanok között módosul a közterület és nem közterület határa. A területeket az önkormányzat iparfejlesztési, vállalkozásfejlesztési célból helyi kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Mivel a területek kiemelt fejlesztési területek, a településrendezési eszközök módosításának véleményeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet (továbbiakban: 419/2021.R.) szerinti ún. egyszerűsített egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánjuk egyeztetni.

A településrendezési eszközök módosítása településrészeket érinti, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerint a várható környezeti hatások jelentőségének függvényében, a környezetvédelméért felelő szervek véleményének figyelembe vételével döntendő el, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása, és a 419/2021.R. 2. melléklet 2. pontja szerinti Települési környezeti értékelés készítése szükséges-e. Almásfüzitő Önkormányzata úgy látja, hogy a módosítások jellege és mértéke nem teszi szükségessé a településrendezési eszközök tájrendezési, zöldfelületi és környezetvédelmi szakági alátámasztó munkarészein túlmenően további környezetvédelmi jellegű munkarész elkészítését, a SKVr. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és a 419/2021.R. szerinti Települési környezeti értékelés készítését.

A tervezett településrendezési eszközök módosítását összefoglalóan ismertető, valamint a várható hatások SKVr. 2. melléklete szerinti értékelését a mellékelt „Tájékoztatási dokumentáció” tartalmazza.

Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal – 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. – és a Közösségi Ház -2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. – épületében megtalálható hirdetőtáblán elhelyezett, valamint Almásfüzitő Község Önkormányzat honlapján –www.almasfuzito.hu megjelenő hirdetményen útján történik.

 A partnerek 10 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak  papír alapon az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalnak címzett levélben; elektronikus levélben a telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu e-mail címre történő megküldéssel vagy hivatali kapun keresztül.  

Almásfüzitő Község Önkormányzata