Ügyintéző: Milotai Gábor
Telefon: +36 34/348-251
Fax: +36 34/348-774
E-mail: telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu

Kiskertekkel kapcsolatos hasznos tudnivalók:

Bérleti díj és annak megfizetése:

A kiskert bérlemény bérleti díja évi 50 Ft/m² – azaz Ötven forint/négyzetméter.

A kiskert tárgyévi bérleti díját a Polgármesteri Hivatalban elérhető csekk útján, vagy átutalással Almásfüzitő Község Önkormányzata költségvetési főszámlájára (10403631-50526884-54541009), kérjük megfizetni minden évben egy összegben vagy két egyenlő részletben, március 31. napjáig és augusztus 15. napjáig.

A bérleti díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása a szerződés egyoldalú felmondását eredményezi bérbeadó részéről.

Bérleti szerződés főbb tartalmi elemei:

 • A bérleti jogviszony a szerződés aláírásától kezdődően  határozatlan időre szól.
 • A szerződő a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve a másik félhez írásban intézett, legalább 30 napos felmondási idő betartásával felmondhatják. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél olyan szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen:
   • a bérleti díj fizetésének 30 napot meghaladó elmulasztása,
   • a nem rendeltetésszerű használat, illetve a bérlemény rendeltetésszerű használatának akadályozása
   • a földterület gyommentesítésének, fűnyírásnak, takarításának, rendben tartásának elmulasztása
   • kutyatartás szabályainak be nem tartása a kert műveléséhez szükséges mértékű locsolóvíznél nagyobb mennyiségű locsolóvíz használata (pl.: árasztásos módszer, fürdőmedence feltöltés).

A bérlemény kiskert, konyhakert, veteményeskert, pihenőkert céljára vehető igénybe.

A Bérbeadó biztosítja külön térítési díj megfizetése nélkül a Bérlő részére a bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges locsolóvizet április 20-tól október 20-ig, és a kerti hulladék elszállíttatását.

A Bérlő köteles a bérleményt rendeltetés-szerűen használni, karbantartani, gyom mentesíteni, rendszeresen füvet nyírni, a keletkezett kerti hulladékot a kijelölt központi hulladéktárolóba elhelyezni. Bérlő a bérlemény területén legfeljebb 2 kutyát tarthat.

Bérlő a locsolóvizet kizárólag a veteményeskert és a füvesített, parkosított terület öntözésére használhatja.

A bérleti jogviszony tartama alatt a Bérlő csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet a bérleményben annak szerkezetét, területi beosztását érintő átalakítási, építési munkálatokat, melynek költségeit a Bérlő viseli, megtérítési igényt nem támaszthat a Bérbeadó felé.

Bérlő a bérleményt albérletbe, vagy más használatába nem adhatja.

A Bérlő a bérleményt a bérleti jogviszony megszűntekor kitakarítva, ingóságaitól kiürítve köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Bérlő az ingatlanon hagyott ingó dolgok értékének megtérítésére nem tarthat igényt. Amennyiben Bérlő az ingatlant nem takarítja ki, az ingóságait nem szállítja el, Bérbeadó a takarítást és az elszállítást a Bérlő költségére elvégezteti.

Kiskeretet kizárólag érvényes bérlei szerződéssel lehet használni. 

Letölthető dokumentumok:

Kérelem bérbevételi szándék bejelentésére

Bejelentés bérleti jogviszony felmondásáról

Bérelhető kertek listája

Kertek átnézeti térkép