HIRDETMÉNY  Almásfüzitő településrendezési eszközeinek módosításáról

Almásfüzitő Község 18/2023. (II.09.) AK Kt. határozatában döntött településrendezési eszközeinek módosításáról a Gip6 jelű építési övezetre (MOL Nyrt.—MOL-LUB Kft.) telephelyére vonatkozóan. A módosítással érintett területet iparfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési célú helyi kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Mivel a módosítással érintett terület helyi kiemelt fejlesztési terület, a településrendezési eszközök módosításának véleményeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet (továbbiakban: 419/2021.R.) szerinti ún. egyszerűsített egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánjuk egyeztetni.

A településrendezési eszközök módosítása településrészeket érinti, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerint a várható környezeti hatások jelentőségének függvényében, a környezetvédelméért felelő szervek véleményének figyelembe vételével döntendő el, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása, és a 419/2021.R. 2. melléklet 2. pontja szerinti Települési környezeti értékelés készítése szükséges-e. Almásfüzitő Önkormányzata úgy látja, hogy a módosítások jellege és mértéke nem teszi szükségessé a településrendezési eszközök tájrendezési, zöldfelületi és környezetvédelmi szakági alátámasztó munkarészein túlmenően további környezetvédelmi jellegű munkarész elkészítését, a SKVr. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és a 419/2021.R. szerinti Települési környezeti értékelés készítését.

A tervezett településrendezési eszközök módosítását összefoglalóan ismertető, valamint a várható hatások SKVr. 2. melléklete szerinti értékelését a mellékelt „Tájékoztatási dokumentáció” tartalmazza.

Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal – 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. –  épületében megtalálható, valamint Almásfüzitő Község Önkormányzat honlapján –www.almasfuzito.hu megjelenő hirdetményen útján történik.

 A partnerek 10 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak  papír alapon az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalnak címzett levélben; elektronikus levélben a telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu e-mail címre történő megküldéssel vagy hivatali kapun keresztül.  

Almásfüzitő Község Önkormányzata